rainbow

Regenboog Brug

Net vóór de Hemel is een oord die Regenboog Brug heet.

Als een dier, die een hele sterke verbinding heeft met iemand hier, overlijdt, gaat dit huisdier naar Regenboog Brug.
Daar zijn graslanden en heuvels voor al onze speciale vrienden zodat ze samen kunnen rennen en spelen.
Er is genoeg eten, water en zonneschijn en onze vrienden zijn er warm en behaaglijk.
Alle dieren die ziek of oud waren, worden weer gezond en vitaal; zij die gewond of verminkt waren, worden weer heel en sterk, precies zoals wij ze herinneren in onze dromen van voorbije dagen.
De dieren zijn gelukkig en tevreden, maar er is één klein ding: ze missen allemaal één speciaal iemand, iemand die achtergelaten is.

Ze rennen en spelen samen, maar er komt een dag waarin er één plotseling stopt en de verte in kijkt. Zijn heldere ogen staan strak; zijn opgewonden lichaam begint te trillen. Opeens breekt hij van de groep, vliegt over het gras, sneller en sneller.

Je bent gezien, en wanneer jij en je speciale vriend elkaar eindelijk treffen, houden jullie elkaar stevig vast in dit vreugdevolle weerzien, om nooit meer apart te zijn. De vrolijke kussen regenen op je gezicht; je handen liefkozen de geliefde kop, en je kijkt weer in die vertrouwde ogen van je huisdier, zo lang weg uit je leven, maar altijd aanwezig in je hart.

Dan kruis je de Regenboog Brug, samen...

Auteur onbekend

 

Rainbow Bridge

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together.
There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.
All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by.
The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together....

 

Author unknown